Slider

ปฏิบัติการซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2563

บริษัท ยูทากะ แมททีเรียล จำกัด จัดเตรียมความพร้อมให้แก่พนังงานทุกคน เพื่อปฏิบัติตนให้ถูกต้องต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ ตามหลักปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที การลำเลียงสินค้า รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ทุกกระบวนการดำเนินเป็นไปอย่างราบรื่น